Home Lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser

Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra adressen. Lejemålet løber til og med den dag, det ankommer på udlejers adresse. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er udlejeren berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til selv at foretage afhentning for lejers regning.

Fragt- og transportomkostninger til og fra firmaets adresse betales af lejeren. ØNSKER lejeren at, udlejer levere den lejede vare betales der følgende gebyr: 0 - 20 km/200.-, 20 – 40 km/400,-, over 40 km. betales yderlige 10,- pr. km. Priserne gælder for levering og afhentning af det lejede.

Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i leje tiden tilføjes det lejede. Dersom det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning.

Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning.

Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede. For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab og beskadigede ting grundet forkert brug/materialer af det lejede, m.v. I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning m.v. og lejeren sørger selv for brændstof-påfyldning m.v.. Olie, brændstof og slid materialer skal købes ved MJ Skovservice

Der må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke.

Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes her fra, bortset fra transport til og fra udlejeren. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt. Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning og tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler. Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde, at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder.

Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede. Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betaler lejeren renter med 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb.

Udlejeren er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt er udlejer berettiget til at tage det lejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning. I øvrigt skal retstvister i anledning af lejemålet anlægges og afgøres ved retten i Aalborg i 1. instans.

Lejeprisen er inkl. moms, men ekskl. forbrugsmaterialer så som: brændstof, olie.

Der gøres opmærksom på, at i tilfælde med brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til MJ Skovservice. Ved skade er der en selvrisiko på 25% af maskinens nypris, dog max. 8000,- ekskl. moms. Betales af lejer.